Novinka

Sklo a hodiny

Obrázok produktu.

Umelecké dielo, Sklo a hodiny od slovenského umelca Jaroslava Beliša, je autorský grafický návrh vložený do sklenenej…

Dostupnosť: predané

Cena s DPH: 499,00 €

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že so získanými osobnými údajmi narába v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie v Obchodných podmienkach.

Sociálne siete

Facebook

Twitter

Google+

Najpredávanejšie

Bicykel ružový

Obrázok produktu.

Ručne vyrobené živicové naušničky, zložené z bižutérneho komponentu bez obsahu niklu a olova, fotopapiera s grafickým…

Dostupnosť: nedostupné

Cena s DPH: 3,99 €

Video

Pozrite si krátke video z nášho obchodíku v centre Žiliny:

video Ola art obchodík

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

V internetovom obchode Olaart.sk je možné nakupovať tovar, ktorý je ponúkaný a zobrazený na tejto webovej stránke. Nákup tovaru je možné uskutočniť bez obmedzenia, za predpokladu, že sa kupujúci bude riadiť našimi všeobecnými obchodnými podmienkami .

Pri nákupe cez tento e-shop kupujúci akceptuje skutočnosť, že všetky výrobky sú ručne vyrobene t.j. sú to originály ktoré sa môžu odlišovať v detailoch od vyobrazených produktov, zároveň garantujeme, že daný výrobok sa bude od vyobrazeného produktu, odlišovať skutočne minimálne. V prípade záujmu je možné fotografiu konkrétneho výrobku odoslať záujemcovi e-mailom.

Pri objednávke viac ako jedného kusu z hociktorého výrobku, vám bude upresnená dodacia lehota prípadne možnosť objednávky viacerých kusov z daného výrobku e-mailom.

reg. OS Žilina, oddiel Sro. Vložka č.54032/L

OBJEDNÁVANIE, PLATBA A REKLAMÁCIA TOVARU

Tovar si môžete objednať správny a pravdivým vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môžete tovar objednať e -mailom ).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci po spracovaní objednávky potvrdenie o jej doručení a následne po overení dostupnosti objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky pripadne sa ďalšie podrobnosti o dodaní a doručení tovaru dohodnú e – mailom. Pracovníci našej spoločnosti môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia údajov.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Zároveň potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje správnosť a pravdivosť údajov. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar riadne zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa týchto obchodných podmienok.

Pri objednávaní tovaru v našom internetovom obchode je potrebné uviesť nasledovné údaje:

Pri objednávke právnickou osobou je potrebné uviesť aj :

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

Pred prevzatím tovaru:

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci zároveň garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom). Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru do 5 dní od prijatia platby na účet predávajúceho. V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená iná dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

Cenník účtovaných prepravných nákladov:

V prípade objednania viac ako jedného kusu tovaru je možné po konzultácii so správcom e-shopu a podľa možnosti zvoleného prepravcu zasielať tovar spoločne v jednom balíku za inú cenu ako je uvedené v cenníku.

Vrátenie tovaru podľa zákona 102/2014 Z.z.

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.Suma za vrátený tovar bude poukázaná kupujúcemu na bankový účet, alebo adresu najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu. Podľa zákona 102/2014 Z.z. §10 odstavec 3,4 kupujúci znáša prepravné náklady spojené s vrátením tovaru späť predávajúcemu a zníženie hodnoty tovaru sposobené zaobchádzaním s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete na konci OP.

Reklamácia tovaru

Reklamácia tovaru sa riadi Občianským zákoníkom a v prípadne pávnickej osoby Obchodným zákonníkom SR . Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia zjavne neoprávnená (evidentne mechanicky poškodený tovar a pod.), predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.Zá­ručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Spotrebiteľ má právo po vyčepaní vsetkých možností na vyriešenie sporu (v hodnote vyššiej 20€) obrátiť sa na subjekt Alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č.102/2014Z.z. Vťahuje sa na domáce aj cezhraničné spory. Kompletné informácie k alternatívnemu riešeniu sporov vrátane formulára pre podanie návrhu sa nachádzajú na stránke SOI: https://www.soi.sk/…h-sporov.soi

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho na uspokojenie zákazníka vzhľadom k jeho objednávke a nebudú poskytnuté tretej strane. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné osobne údaje (meno, adresa, telefónne číslo) pre bezproblémové doručenie tovaru.

Práva dotknutých osôb podľa zákona o ochrane osobných údajov

Práva dotknutých osôb zákon podrobne upravuje v § 28.

Vychádzajúc zo znenia zákona o ochrane osobných údajov, práva dotknutých osôb možno rozdeliť do týchto okruhov

 1. Právo dotknutej osoby vyžadovať prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) tohto bodu 1), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

 1. Právo dotknutej osoby uplatniť námietky

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Okrem uvedeného dotknutá osoba má možnosť ďalej kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať

 1. voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 2. nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. V tejto súvislosti pozri príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi v prípade napadnutia servera treťou osobou – hackerom.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1 tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139 e-mail: za@soi.sk